Суббота, 20.04.2024
Кам'янська районна громадська організація "Спілка краєзнавців"
Національної спілки краєзнавців України
 
 
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 88
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входу
 
 
Зареєстрований
Кам`янським районним управлінням юстиції
" 25 ” вересня 2003 р. свідоцтво № 25
Начальник Кам`янського районного управління юстиції
 _________________ І.І.Овчаренко
                 
Затверджений
 установчими зборами
 Кам`янської районної громадської організації
"Спілка краєзнавців”
Протокол № 1 від 27 серпня 2003 року
СТАТУТ
Кам'янської районної громадської організації
"Спілка краєзнавців"
 
 
    Чистим та невичерпним джерелом духовності, моральності і культури суспільства є любов до рідного краю, його безцінних багатств, глибока повага до віковічних народних традицій.
    Знання рідного краю не просто підносить і звеличує людину, розширює її світогляд, воно служить своєрідним містком, що єднав покоління минулі з поколіннями прийдешніми.
    Всебічне дослідження краю як фахівцями, так і краєзнавцями-аматорами значною мірою збагачує арсенал вітчизняної науки, слу­жить основою всебічно обгрунтованих наукових узагальнень.
    Виходячи з цього, одне з першочергових завдань на сучасно­му етапі, в умовах відродження національної самосвідомості укра­їнського народу, все зростаючого його інтересу до своєї історії, полягає в створенні належних умов для краєзнавчих досліджень, використанні їх результатів у науковій, культурно-освітній та виховній роботі.
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Кам`янська районна громадська організація "Спілка краєзнавців” ( далі "Спілка краєзнавців”) є твор­чою громадською організацією, яка об"еднує активних учасників краєзнавчого руху, що визнають і виконують даний Статут, ведуть цілеспрямовану дослідницьку, пошукову і культурно-освітню роботу з краєзнавства, і будують свою діяльність відповідно до Конститу­ції України та чинного законодавства, а також цього Статуту.
"Спілка краєзнавців” співпрацює з усіма навчальними закладами, громадськими організаціями які є в Кам`янському районі і зацікавленні в розвитку краєзнавства на рівні району, в збережен­ні безцінної історико-культурної спадщини народу, його природних скарбів.
1.2. Діяльність "Спілки краєзнавців” за своїм характером грунтується на принципах самоуправління та колегіальності з додержанням вимог широкої гласності і відкритості.
 
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ "СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ”
 
2.1. Головним у діяльності "Спілки краєзнавців” є розви­ток краєзнавчого руху в органічному поєднанні всіх його держав­них, громадських і шкільних форм, залучення до пізнання рідного краю широких верств населення, використання досвіду, здобутого в цій галузі регіону.
    "Спілка краєзнавців” ставить за мету виховувати у гро­мадян національну самосвідомість, почуття інтернаціоналізму, глибоку повагу до історії, культури, мови, традицій свого народу, допомагає ширше оволодівати історико-культурною спадщи­ною, новими знаннями про рідний край.
2.2. Головні завдання "Спілки краєзнавців” :
- відродження і розвиток кращих традицій краєзнавства;
- залучення до роботи по вивченню рідного краю населення, молоді, створення краєзнавчих об'єднань, клубів, гуртків, загонів юних краєзнавців:
- вивчення минулого і сьогодення свого краю, політичного, економічного і культурного розвитку міст і сіл, діяльності трудових колективів, організацій і установ, закладів освіти, культури, громадських організацій;
- дослідження природи краю, внесення пропозицій до державних органів щодо раціонального використання і збагачення природ­них ресурсів краю;
- виявлення, облік та збереження пам"яток природи;
- виявлення, вивчення пам"яток матеріальної і духовної культури;
- підтримка діючих і сприяння створенню нових державних та громадських краєзнавчих музеїв, надання допомоги в їх роботі;
- формування науково-методичної бази краєзнавства, проведен­ня наукових конференцій, дискусій, семінарів, розробка методичних рекомендацій, програм і перспективних планів розвитку краєзнавства;
- здійснення координації наукових, громадських та шкільних форм краєзнавства на рівні району;
- видання бібліографічних покажчиків, оглядів, архівних джерел;
- здійснення видавничої діяльності в установленому порядку випуск інформаційно-методичної літератури, книг, брошур, підруч­ників і посібників з краєзнавства, друкування матеріалів в районній газеті присвячених питанням краєзнавства;
- участь в розробці та реалізації програм туристсько-екскур­сійного обслуговування населення;
- проведення культурно-освітньої і виховної роботи, організація наукових експедицій, лекцій, виставок, громадських обговорень проблем краєзнавства;
- пропаганда через засоби масової інформації завдань та про­блем краєзнавчого руху в цілому та окремих краєзнавців.
 
3. СПІЛКА ТА ЇЇ ЧЛЕНИ
 
3.1. Членом Кам`янської районної громадської організації "Спілки краєзнавців” може бути кожний громадянин, який бере участь в краєзнавчій роботі на території району, а також особи, які зацікавлені в розвитку краєзнавства.
3.2. Члени "Спілки краєзнавців” зобов"язані:
- дотримуватись Статуту і рішень керівних органів "Спілки краєзнавців”;
- брати активну участь у краєзнавчій роботі, в дослідженні рідного краю;
- підвищувати свою кваліфікацію з краєзнавства;
- широко пропагувати мету та завдання "Спілки краєзнавців” серед населення;
- сприяти залученню до "Спілки краєзнавців” нових членів.
3.3. Члени "Спілки краєзнавців” мають право:
- обирати і бути обраними до керівних органів "Спілки краєзнавців”;
- брати участь в обговоренні питань діяльності "Спілки краєзнавців” та вносити свої пропозиції;
- брати участь у формуванні та реалізації регіональних краєзнавчих програм;
- брати участь у підготовці і проведенні краєзнавчих конфе­ренцій, семінарів, екскурсій, експедицій тощо;
- виступати в пресі, по радіо з проблем краєзнавства;
- за активну участь у проведенні краєзнавчих досліджень бу­ти відзначеними моральними та матеріальними стимулами.
3.4. Первинні осередки "Спілки краєзнавців” можуть утворюватись в трудових колективах, культурно-освітніх нав­чальних закладах. На правах первинних осередків "Спілки краєзнавців” діють гро­мадські краєзнавчі об"єднання, клуби, гуртки краєзнавців. Вони самостійно визначають форми самоуправління, зміст і напрями своєї діяльності по дослідженню і пропаганді історії, природи та культури рідного краю. Вищим органом їх є загальні збори, які автономно вирішують всі питання своєї внутрішньої діяльності.
    Рішення про створення первинної організації "Спілки краєзнавців” прийма­ється на загальних зборах громадян /на менш 3 чоловік/, що виявили бажання вступити в члени "Спілки краєзнавців”.
    В разі відсутності первинної організації "Спілки краєзнавців”, або при бажанні здійснювати роботу індивідуально, краєзнавці на правах членів реєструються безпосередньо в районних організаціях "Спілки краєзнавців”.
3.5. Первинні осередки "Спілки краєзнавців” об'єднуються в районну організацію. Вищим органом районної організації є конференція, що скликається не рідше одного разу на рік. Позачергові конференції можуть скликатися за ініціативою її прав­ління або на вимогу не менше однієї третини від кількості членів районної організації.
    Члени первинних осередків "Спілки краєзнавців” обирають делегатів на конференцію на своїх загальних зборах. Конферен­ція вважається правомочною при наявності на її засіданнях не менше двох третин від загальної кількості обраних делегатів.
    Районна конференція:
- заслуховує та затверджує звіт Правління і Ревізійної комісії, обирає прямим голосуванням Правління та Ревізійну ко­місію;
- визначає першочергові заходи по розробці та реалізації місцевих краєзнавчих програм, вносять свої пропозиції по розробці та виконанню регіональних краєзнав­чих програм;
- приймає рішення відкритим голосуваннням і простою біль­шістю присутніх делегатів конференції районної організації:
- обирає Правління у складі голови правління, його заступника, відповідального секретаря та членів;
- здійснює виконання рішень районної конференції;
- вносить свої пропозиції на розгляд конференції районної організації;
- приймає рішення відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів організації в присутності не менше 50% присутніх від загальної кількості членів організації.
    Правління районної організації:
- засідання правління правомочне, якщо в його роботі бере участь не менше 2/3 членів;
- керує роботою "Спілки краєзнавців” в період між конференціями;
- забезпечує виконання рішень конференції;
- розробляє пропозиції відносно внесення змін в установчі документи "Спілки краєзнавців”;
- розробляє бюджет у відповідності з цілями та задачами цього Статуту;
- вирішує питання про прийняття в члени та виключення з їх членів "Спілки краєзнавців”;
- організовує заходи за участю "Спілки краєзнавців”;
- скликає конференцію "Спілки краєзнавців”;
- приймає рішення про скликання позачергової конференції "Спілки краєзнавців”;
- рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів Правління, присутніх на засіданні. При рівній кількості голосів, голос голови Правління має переважне значення.
    Ревізійна комісія районної організації:
- обирає зі свого складу голову комісії та секретаря;
- здійснює не рідше одного разу на рік перевірку фінансово-господарської діяльності, ведення діловодства правлінням районної організації;
- члени ревізійної комісії не можуть одночасно входити до складу правління. - щорічно ревізійна комісія звітується на районній конференції про свою діяльність.
 
4. КОШТИ, МАЙНО, ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ "СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ”
 
4.1. Кошти "Спілки краєзнавців” та її організацій складаються з: - цільових внесків спонсорів, трудових колективів та організацій; - коштів районого бюджету, що закладаються на виконання краєзнавчих програм; - цільові грошові внески, що надходять від окремих трудових колективів, організацій, творчих спілок, установ і використо­вуються лише в інтересах його розвитку; - інших надходжень, передбачених чинним законодавством.
4.2. Кошти "Спілки краєзнавців” та її організації зберігаються на рахунку у відділенні того банку де вони відкриті відповідно до клопотання організацій-засновників.
4.3. Грошові кошти витрачаються відповідно до мети і завдань даного Статуту, згідно рішень керівних органів "Спілки краєзнавців” на:
- реалізацію програм і проектів по розвитку краєзнавства;
- проведення наукових досліджень;
- проведення масових краєзнавчих заходів;
- видавничу діяльність;
- заохочення і преміювання краєзнавців, краєзнавчих організа­цій, переможців конкурсів;
4.4. Не використані в поточному році кошти "Спілки краєзнавців” та її організацій залишаються в їх розпорядженні та включаються до кошторису перехідною остачею.
 
5. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
 
5.1. "Спілка краєзнавців” є юридичною особою. Відповідно до своїх завдань і порядку, вста­новленого законодавством Украни, може виступати позивачем у судах і арбітражах, брати участь в роботі тих організацій, діяльність яких відповідає даному Статуту.
5.2. Спілка та її місцеві організації мають свій бланк, круглу печатку встановленого зразка зі своїм найменуванням, мо­жуть мати свою емблему та символіку, а для індивідуальних членів - квиток. Зразки емблеми, символіки, членського квитка, нагрудного знака затверджуються Правлінням "Спілки краєзнавців” від­повідно до чинного законодавства.
5.3. Діяльність "Спілки краєзнавців” та її організацій може бути припине­ на за рішенням конференції "Спілки краєзнавців”, засновниками або органу, який зареєстрував Статут.
 
6. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ
 
6.1. "Спілка краєзнавців” здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність, яка подається статуправлінню у встановленому порядку.
6.2. Внутрішній контроль за фінансово-господарською діяльністю "Спілки краєзнавців” здійснює Ревізійна комісія.
6.3. За порушення статутних зобов`язань, кредитно-розрахункової дисципліни "Спілка краєзнавців” несе відповідальність в межах, передбачених чинним законодавством.
 
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН (ДОПОВНЕНЬ) ДО СТАТУТУ
 
7.1. Всі зміни (доповнення) до Статуту вносяться та затверджуються конференцією "Спілки краєзнавців” 2/3 від загальної кількості присутніх на зборах.
7.2. Зміни (доповнення) викладаються окремими додатками до Статуту і підлягають реєстрації у встановленому законом порядку.
 
8. ВИХІД ЗАСНОВНИКА З "СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ”
 
8.1. Вихід засновника із "Спілки краєзнавців” здійснюється за його заявою в 3 місячний термін після затвердження рішення про вихід конференцією "Спілки краєзнавців” .
8.2. При реорганізації юридичної особи-засновника "Спілки краєзнавців” чи в зв`язку зі смертю фізичної особи-засновника "Спілки краєзнавців”, правонаступники, спадкоємці мають право вступу до цієї "Спілки краєзнавців”.
 
9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ
 
9.1. Закриття діяльності "Спілки краєзнавців” здійснюється шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуск, примусового розпуску).
9.2. Реорганізація та ліквідація "Спілки краєзнавців” здійснюється відповідно до рішення конференції або рішення суду.
9.3. Кошти та інше майно "Спілки краєзнавців” при ліквідації не перерозподіляється між членами та використовується для виконання статутнихї завдань, на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законом, за рішенням суду може бути направлене на користь юридичних та фізичних осіб.
9.4. Ліквідаційна комісія або орган, який проводить ліквідацію, розміщує в офіційній пресі оголошення про порядок ліквідації та умови.
9.5. Після завершення ліквідації комісія оповіщає про це реєструючий орган.
9.6. Ліквідація вважається завершеною, а "Спілка краєзнавців” припиняє свою діяльність з моменту внесення запису в державний реєстр.

Пошук
Календар
«  Апрель 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Архів записів
Друзі сайту
 
 
 
 
 
Каменка
Copyright "Спілка краєзнавців Кам'янщини" © 2024
Створити безкоштовний сайт на uCoz